Această  politică a fost redactată în data de 25.05.2018, urmând a fi revizuită și actualizată periodic.

FUNDAȚIA PENTRU ȘTIINȚE ȘI ARTE, în calitate de proprietar și administrator al site-ului

www.concursurilecomper.ro, înregistrat  la ROTLD de către Grupul Editorial Rocart, respectă noile reglementări GDPR impuse de Uniunea Europeană privind confidențialitatea și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care accesează site-ul web. În acest sens, depunem  toate eforturile pentru a ne asigura că informațiile care sunt introduse în bazele noastre de date sunt utilizate numai în scopuri determinate, explicite și legitime.

Scopurile si temeiurile legale ale prelucrarii.

Prin completarea oricărui formular pus la dispozitie pe site-ul menționat mai sus vă exprimați acordul expres cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, atât manual cât și automat, în scopul de a fi contactat de FUNDAȚIA PENTRU ȘTIINȚE ȘI ARTE cu privire la solicitarea dumneavoastră, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Dacă nu sunteti de acord ca datele dumneavoastra să fie prelucrate, aveți dreptul și libertatea de a nu completa formularele disponibile și de a nu accesa site-ul.

Care sunt datele cu caracter personal folosite de echipa noastră?

-Nume și prenume

-E-mail

-Număr de telefon

-Adresă

-Unitate de învățământ

-Specialitate

-Funcție

Securitatea datelor dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. Ne asigurăm în permanență că sistemele noastre de stocare și prelucrare a datelor au un grad ridicat de securitate și sunt aliniate la cerințele regulamentelor și legilor în vigoare, privind protecția datelor cu caracter personal.

Noul sistem de gestionare a datelor personale va garanta o securitate sporită a acestora. Prin intermediul acestui mesaj vă solicităm ACORDUL utilizării acestor date.

Fără acordul utilizării datelor dumneavoastră personale suntem în imposibilitatea de a vă expedia:

-Materiale publicitare gratuite (cărți, pliante, broșuri) și detalii despre comenzile efectuate;

-Informări (newslettere, mesaje sau apeluri telefonice) privind noile produse editoriale;

Comenzi

Acolo unde livrarea produselor se face prin servicii de curierat, datele (adresă, nume și prenume, număr de telefon) vor fi puse la dispoziția transportatorului sau a partenerului strict în acest scop;

când se utilizează  plata cu cardul sau electronică punem la dispoziție datele dumneavoastră entității desemnate să opereze aceste tipuri de plăți.

Drepturile persoanei care oferă date cu caracter personal:

FUNDAȚIA PENTRU ȘTIINȚE ȘI ARTE, în calitate de operator de date cu caracter personal, va implementa măsurile tehnice și organizatorice pentru a asigura respectarea drepturilor utilizatorilor site-ului (persoane vizate conform Regulamentului (UE) 2016/679 și anume:

-Dreptul de acces înseamnă dreptul persoanei vizate de a obține o confirmare din partea operatorului că prelucrează sau  nu datele cu caracter personal care îl privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

-Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

-Dreptul la opoziție vizează dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrării datelor personale atunci când  prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau cand are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are cu precădere dreptul de a se opune prelucrării în orice moment.

-Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate (demonstrabile).

-Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) înseamnă dreptul persoanei vizate de a solicita să îi fie șterse datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; își retrage consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legatură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

-Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

Protectia datelor cu caracter personal. Perioada de retentie a datelor

FUNDAȚIA PENTRU ȘTIINȚE ȘI ARTE nu va dezvălui datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului său, cu excepția angajaților autorizați și contractorilor/partenerilor ce au calitatea de persoane împuternicite (serviciul de curierat, Poșta Română) cărora aceste date le sunt necesare pentru a le procesa în numele nostru sau pentru a furniza servicii disponibile site-urilor proprii, sau în cazul în care obligația de dezvăluire reprezintă o obligație legală a FUNDAȚIEI  PENTRU ȘTIINȚE ȘI ARTE sau a angajaților ori contractorilor/partenerilor acesteia.

În cazul cumpărării de produse, temeiul prelucrării este constituit din contractul de vanzare – cumpărare și prevederile legale aplicabile. Astfel, pentru a facilita desfășurarea activităților aflate în legătură cu contractul de vânzare-cumpărare și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale, comunicăm aceste date către autoritățile publice, operatori, terți sau împuterniciți sau altor categorii de destinatari.

Menționăm că pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele, luăm în calcul durata contractuală până la expirarea obligațiilor contractuale și termenele de arhivare.

Prestatorii intermediari sunt pe deplin responsabili pentru prestarea serviciilor în conformitate cu obligațiile contractuale asumate față de FUNDAȚIA PENTRU ȘTIINȚE ȘI ARTE. Totodată, aceștia sunt răspunzători atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate (livrare, monitorizare, aprobare), cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului, astfel încât să asigure respectarea principiului confidențialitații în gestionarea datelor cu caracter personal aparținând clienților FUNDAȚIEI PENTRU ȘTIINȚE ȘI ARTE. Prestatorul va considera toate documentele şi informaţiile care îi sunt puse la dispoziţie în executarea obligatiilor contractuale drept private şi confidenţiale după caz, nu va publica sau divulga niciun element fără acordul scris, prealabil, al beneficiarului.

FUNDAȚIA PENTRU ȘTIINȚE ȘI ARTE a implementat măsurile organizatorice și de securitate necesare pentru protecția împotriva accesului neautorizat, a utilizării, alterării sau distrugerii datelor cu caracter personal conform prevederilor Regulamentului.

FUNDAȚIA PENTRU ȘTIINȚE ȘI ARTE, împreună cu colaboratorii săi, și-a asumat responsabilitatea implementării unor măsuri tehnice și organizatorice corespunzatoare privind protecția confidențialității și securității datelor cu caracter personal.

FUNDAȚIA PENTRU ȘTIINȚE ȘI ARTE acordă acces la datele cu caracter personal, angajaților autorizați și contractorilor/partenerilor (persoane împuternicite), doar în conformitate cu scopul declarat al colectării datelor. Toți angajații, colaboratorii și furnizorii de servicii ai FUNDAȚIEI PENTRU ȘTIINȚE ȘI ARTE, care intră în contact cu datele cu caracter personal, trebuie să acționeze în conformitate cu principiile politicilor și procedurilor de confidențialitate și de securitate a datelor cu caracter personal semnând declarații și acorduri de confidențialitate cu privire la aceste date.

Datele cu caracter personal ale clienților site-ului FUNDAȚIEI PENTRU ȘTIINȚE ȘI ARTE sunt retinute pe o perioada de 10 ani (conform obligației legale de arhivare a documentelor contabile).

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal obținute prin intermediul site-ului mai sus menționat este realizată cu respectarea prevederilor Regulamentului. Pentru orice informari sau solicitări în baza dreptului persoanelor vizate conform  Regulamentului, vă puteți adresa la adresa de e-mail protectiadatelor@cartearomaneasca.ro.

Găsiți informații detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal accesând linkul de mai jos:

http://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1298

În situația în care considerați că drepturile dumneavoastră prevăzute în Regulamentul (UE). 2016/679 au fost încălcate, aveți posibilitatea de a va adresa ANSPDCP prin depunerea unei plângeri.

Datele de contact ale ANSPDCP sunt urmatoarele:

Adresa:

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod  postal 010336
Bucuresti, Romania

Telefon: +40.318.059.211,+40.318.059.212

Fax: +40.318.059.602

Email: anspdcp@dataprotection.ro

Pagina de internet: www.dataprotection.ro